Cập nhật phần mềm iTest lần thứ 9 (02/10/2017)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Cho đính kèm tệp khi trả lời câu tự luận.
  2. Cho xem trước thể hiện của câu hỏi trong đề thi và bài thi khi đang biên soạn câu hỏi.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app20171002.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app20171002.zip