Cập nhật phần mềm iTest 19.10 (25/10/2019)


Điều kiện thực hiện

Nội dung cập nhật
 1. Nâng cấp các chức năng in đề và xuất đề thi ra Word.
 2. Bổ sung tính năng cho phép không hiển thị tên phần thi trong đề thi.
 3. Bổ sung tính năng cho phép nối các phần thi trong nhóm phần thi.
 4. Nâng cấp tính năng làm bài thi nghe để nghe hết audio/video mới được chuyển phần thi khác.
 5. Bổ sung tính năng khôi phục bài nghe khi đang nghe dở.
 6. Bổ sung tính năng tự động ghim nội dung nhóm câu hỏi khi thí sinh kéo thanh cuộn trên bài thi.
 7. Bổ sung API cho phép nhập ca thi, phòng thi và danh sách thí sinh dự thi.
 8. Bổ sung API cho phép đọc điểm bài thi của thí sinh.
 9. Bổ sung chức năng cho phép upload hàng loạt ảnh thí sinh đăng ký dự thi.
 10. Bổ sung chức năng cho phép upload hàng loạt ảnh thí sinh chụp tại phòng thi.
 11. Bổ sung tính năng cho phép chấm điểm từng phần thi.
 12. Bổ sung tính năng cho phép xét điều kiện bài thi "Đạt" theo cả điểm tổng và điểm từng phần thi.
 13. Nâng cấp các chức năng xuất dữ liệu ra Excel.
 14. Bổ sung tính năng cho sửa câu hỏi trong đề thi khi đề thi chưa được sử dụng.
 15. Nâng cấp phương thức nhập và hiển thị câu hỏi không cho hoán vị phương án.
 16. Nâng cấp chức năng xếp phòng thi và cấp số báo danh cho thí sinh bổ sung.
 17. Nâng cấp trang xem bộ đề.
 18. Bổ sung chức năng kết thúc ca thi.
 19. Bổ sung chức năng nhận xét phản biện ngân hàng câu hỏi.
 20. Bổ sung hình thức và chức năng nhập thí sinh "Không đủ điều kiện dự thi".
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1910.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Copy tệp db.txt tại thư mục X:\HudevelopiTest\app vào thư mục X:\HudevelopiTest\app\video - Sử dụng text editor bất kỳ, ví dụ Notepad++, mở tệp Web.config trong thư mục X:\HudevelopiTest\app, tìm dòng có nội dung như sau: thay dòng này bằng các dòng sau: Download: app1910.zip