Cập nhật phần mềm iTest 19.04 LTS (08/4/2019)

Big Update


Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
 1. Bổ sung chức năng biên soạn câu hỏi theo phương pháp đánh dấu.
 2. Bổ sung chức năng biên soạn biểu thức toán học một cách trực quan.
 3. Bổ sung chức năng thống kê trả lời theo câu hỏi, kho câu hỏi, khối kiến thức, phần thi.
 4. Bổ sung tham chiếu và liên kết câu hỏi từ đề chính thức đến đề gốc.
 5. Bổ sung chức năng cho sửa câu hỏi trên đề gốc.
 6. Nâng cấp giao diện phân hệ Quản trị ngân hàng đề thi.
 7. Nâng cấp chức năng xem in đáp án.
 8. Nâng cấp chức năng chấm tự luận cho phép sử dụng phím tắt.
 9. Nâng cấp chức năng upload và chèn ảnh.
 10. Nâng cấp cách đặt tên cho các tệp download.
 11. Nâng cấp chức năng xem log.
 12. Hiệu chỉnh quyền cho quản trị viên thứ cấp.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1904.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Mở CSDL iTest, chạy các lệnh sau: alter table PBT_Tester add [taken_indices] [nvarchar](50) NULL; alter table PBT_TesterTrial add [taken_indices] [nvarchar](50) NULL; CREATE TABLE PBTAccessRight ( [lecturer_id] [int] NOT NULL, [pbt_id] [int] NOT NULL, [pbt_role] [nvarchar](10) NULL ); Downloads: app1904.zip