Cập nhật phần mềm iTest 19.01 (03/01/2019)Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp chức năng chèn ảnh vào câu hỏi.
  2. Nâng cấp công thức quy đổi điểm thi.
  3. Nâng cấp giao diện làm bài thi.
  4. Nâng cấp chức năng thống kê trả lời.
  5. Thêm chức năng Bù giờ cho thí sinh.
  6. Thêm chức năng Nạp bài thi đã sao lưu.
  7. Bổ sung tính năng tự động ghép/hồi phách sau khi chấm tự luận.
  8. Hiển thị thông tin địa điểm phòng thi trên danh sách thi và bảng điểm.
  9. Bổ sung tùy chọn hiển thị hoặc không hiển thị thông tin giới tính của thí sinh trên danh sách thi và bảng điểm (displayStdGender).
  10. Hoàn thiện hệ thống ghi nhật ký.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1901.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app1901.zip