Cập nhật phần mềm iTest 18.11 (06/11/2018)


Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp chức năng phân công chấm tự luận.
  2. Bổ sung tùy chọn cho xem lại bài thi sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
  3. Chuyển các chức năng "Nạp ca thi" và "Nạp đề thi" từ các phân hệ "Quản lý thi" và "Quản lý ngân hàng đề thi" vào nhóm chức năng "Import dữ liệu" thuộc phân hệ "Quản trị danh mục và hệ thống".
  4. Thay đổi hiển thị của các câu hỏi/nhóm câu hỏi đã bị khóa. Không chọn câu hỏi/nhóm câu hỏi đã khóa vào đề thi.
  5. Bổ sung tính năng Thay đổi mật khẩu cho thí sinh riêng lẻ trong chức năng "In thẻ dự thi".
  6. Bổ sung ghi nhật ký cho các chức năng Quản lý câu hỏi, Phân công chấm tự luận, Chấm tự luận.
  7. Thêm quyền "Gán đề cho ca thi" cho phép tách vai trò gán đề thi với vai trò quản trị viên thứ cấp (thiết lập ca thi).
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1811.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Mở CSDL iTest, chạy lệnh sau: CREATE TABLE [PBT_Tester_Ext]( [pbt_id] [int] NOT NULL, [std_id] [int] NOT NULL, [infor1] [nvarchar](16) NULL, [infor2] [nvarchar](16) NULL ); - Cấu hình cho phép thí sinh xem lại bài thi sau khi thí sinh hoàn thành bài thi: + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới với tên (Name) là allowReviewCompletedTest với giá trị (Value) là 1. + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="allowReviewCompletedTest" value="1" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> Lưu ý: Nếu không cho phép thí sinh xem lại bài thi sau khi thí sinh hoàn thành bài thi thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt allowReviewCompletedTest=0 - Cấu hình cho phép tách vai trò gán đề thi với vai trò quản trị viên thứ cấp (thiết lập ca thi): + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới với tên (Name) là separateTQAssignment với giá trị (Value) là 1. + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="separateTQAssignment" value="1" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> Lưu ý: Nếu không cho phép thí sinh xem lại bài thi sau khi thí sinh hoàn thành bài thi thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt separateTQAssignment=0 Downloads: app1811.zip