Cập nhật phần mềm iTest 18.10 (03/10/2018)


Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Thêm mới chức năng "Thêm ca thi từ Excel" cho phép nhận danh sách thi sẵn có (ví dụ, từ các phần mềm quản lý đào tạo) và giữ nguyên danh sách (không thay đổi thứ tự).
  2. Nâng cấp tính năng phân quyền trên ngân hàng câu hỏi, bổ sung quyền duyệt ma trận đề.
  3. Nâng cấp chức năng tạo đề thi chính thức từ các đề gốc đã có.
  4. Nâng cấp các chức năng hiển thị và xuất danh sách thí sinh dự thi, tách hai cột TT và SBD riêng biệt.
  5. Nâng cấp chức năng Chia phòng thi, cho phép đánh số báo danh và số thứ tự phòng thi từ số lớn hơn 1.
  6. Điều chỉnh captcha chỉ sử dụng chữ số.
  7. Bổ sung ghi nhật ký cho các chức năng: Quản lý phần thi, quản lý khối kiến thức, quản lý kho, quản lý đề thi, quản lý ca thi, giám sát thi.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1810.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app1810.zip