Cập nhật phần mềm iTest 18.08 (30/08/2018)


Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp chức năng làm bài thi Nói.
  2. Bổ sung các tính năng "Thử tai nghe" và "Thử microphone" vào Trang nhất thuộc phân hệ dành cho thí sinh.
  3. Bổ sung tính năng thêm/cập nhật ảnh chân dung của thí sinh vào chức năng Quản lý tài khoản thí sinh. Hiển thị ảnh chân dung của thí sinh trên giao diện làm bài của thí sinh.
  4. Bổ sung tính năng ghi nhật ký sử dụng của người dùng.
  5. Bổ sung tính năng tặng tiền khi thí sinh đăng ký tài khoản.
  6. Bổ sung chức năng admin nạp tiền cho thí sinh.
  7. Cập nhật hiển thị số dư trong ví điện tử, mệnh giá bài thi, số tiền trong các giao dịch nạp tiền, thanh toán bài thi.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1808.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Mở CSDL iTest, chạy các lệnh sau: alter table Student add [std_photo] [nvarchar](3) NULL; alter table Student add [std_photoUptRight] [tinyint] NULL CONSTRAINT [DF_Student_std_photoUptRight] DEFAULT ((0)); CREATE TABLE [dbo].[Log]( [log_at] [datetime] NOT NULL, [log_clientInfo] [nvarchar](150) NOT NULL, [log_userType] [nvarchar](3) NOT NULL, [log_userName] [nvarchar](50) NOT NULL, [log_action] [nvarchar](3) NOT NULL, [log_resourceType] [nvarchar](5) NOT NULL, [log_resourceID] [nvarchar](30) NOT NULL, [log_description] [nvarchar](300) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO - Cấu hình số tiền tặng khi thí sinh mở tài khoản: + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới với tên (Name) là stdWalletInitialBalance với giá trị là số tiền sẽ tặng (tính theo VNĐ, ví dụ 3000) cho thí sinh khi thí sinh mới đăng ký tài khoản. + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="stdWalletInitialBalance" value="xxx" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> (Thay xxx bằng con số cụ thể, ví dụ 3000) Lưu ý: Nếu không sử dụng phân hệ Thi thử có thu phí và không cho thí sinh tự đăng ký tài khoản thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt stdWalletInitialBalance=0 Downloads: app1808.zip