Cập nhật phần mềm iTest 18.05 (02/05/2018)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Bổ sung chức năng Khôi phục mật khẩu. Nếu iTest được triển khai trên Internet thì mới nên bật chức năng này. Lưu ý: Cán bộ và thí sinh có tên đăng nhập là địa chỉ email mới sử dụng được chức năng này.
  2. Nâng cấp chức năng Quản lý danh mục cho phép tài khoản của cán bộ là địa chỉ email. Nếu iTest được triển khai trên Internet thì mới nên bật chức năng này.
  3. Bổ sung chức năng cho thí sinh tiềm năng tự Đăng ký tài khoản. Nếu iTest được sử dụng để Luyện thi thì mới nên bật chức năng này. Ngược lại, nếu iTest chỉ được sử dụng để Thi chính thức thì không nên bật chức năng này.
  4. Bổ sung nhóm câu N1.
  5. Bổ sung các kho "Hướng dẫn làm bài thi" và "Hướng dẫn làm phần thi".
  6. Điều chỉnh chính sách phân quyền để quản trị viên thứ cấp có quyền xem, in bảng điểm nếu cấu hình cho thí sinh biết điểm ngay sau khi nộp bài.
  7. Nâng cấp trang "Phân công coi thi" thuộc phân hệ "Quản lý thi".
  8. Bổ sung tính năng đếm từ (word count) cho các bài thi tự luận trả lời bằng bài viết.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1805.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Mở CSDL iTest, chạy lệnh sau: CREATE TABLE [dbo].[PwdRecovReq]( [secret_key] [nvarchar](50) NOT NULL, [username] [nvarchar](50) NOT NULL, [office_site] [nvarchar](20) NOT NULL, [user_type] [tinyint] NOT NULL, [created_time] [datetime] NOT NULL, [expired_time] [datetime] NOT NULL, [newusername] [nvarchar](50) NULL ) ON [PRIMARY] GO - Để bật chức năng Khôi phục mật khẩu, thực hiện theo một trong hai cách sau: + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới có tên (Name) là allowPwdRecov với giá trị (Value) là 1. Tiếp tục, thêm phần tử mới có tên (Name) là adminEmail với giá trị (Value) là (không có các dấu nháy kép hai đầu) "TàikhoảnGmail/MậtkhẩuGmail/iTest Team" + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm hai dòng có nội dung như sau: <add key="allowPwdRecov" value="1" /> <add key="adminEmail" value="TàikhoảnGmail/MậtkhẩuGmail/iTest Team" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> Lưu ý: Cần phải tạo tài khoản Gmail cho admin (TàikhoảnGmail/MậtkhẩuGmail) trước khi thực hiện bước này. Nếu không muốn bật chức năng Khôi phục mật khẩu thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt allowPwdRecov=0. - Để bật chức năng Đăng ký tài khoản cho thí sinh tiềm năng, thực hiện theo một trong hai cách sau: + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới có tên (Name) là allowStdReg với giá trị (Value) là 1. + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="allowStdReg" value="1" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> Lưu ý: Nếu không muốn bật chức năng Đăng ký tài khoản cho thí sinh tiềm năng thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt allowStdReg=0 Downloads: app1805.zip