Cập nhật phần mềm iTest 18.04 (02/04/2018)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Thay đổi thuật toán sinh captcha và sử dụng captcha ở trang đăng nhập.
  2. Bổ sung lời giải cho các câu hỏi. Giáo viên có quyền lựa chọn nhập lời giải hoặc không.
  3. Nâng cấp trang xem, in đáp án có cả lời giải.
  4. Nâng cấp trang xem bài thi cho phép thí sinh xem cả lời giải hay không.
  5. Nâng cấp tính năng nhập và chấm câu điền khuyết.
  6. Bổ sung tính năng chuyển nhóm đối với tài khoản của thí sinh.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1804.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Để bật tính năng cho phép thí sinh xem lời giải của bài thi chính thức, thực hiện theo một trong hai cách sau: + Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới với tên (Name) là showSolutionToTester với giá trị là 1. + Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="showSolutionToTester" value="1" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> Lưu ý: Nếu không muốn bật tính năng cho phép thí sinh xem lời giải của bài thi chính thức thì không cần làm bước này, hoặc thực hiện bước này nhưng đặt showSolutionToTester=0 Thí sinh luôn được xem lời giải của bài thi thử bất kể thông số showSolutionToTester được thiết lập như thế nào. Downloads: app1804.zip