Cập nhật phần mềm iTest lần thứ 12 (20/01/2018)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Mở rộng thang điểm cho câu phân loại, ghép cặp, đa lựa chọn, ... để điểm thành phần của các câu này có thể nhận điểm lẻ thập phân (xem Hướng dẫn biên soạn câu hỏi đã được cập nhật tại đây).
  2. Bổ sung các chức năng xuất (export) và nhập (import) đề thi.
  3. Bổ sung các chức năng xuất (export) và nhập (import) ca thi.
    Với các chức năng xuất (export), nhập (import) đề thi và ca thi, đơn vị sử dụng có thể quản trị ngân hàng đề, dữ liệu thi ở một nơi và tổ chức thi ở nơi khác.
  4. Bổ sung lựa chọn phân công chấm thi cho tất cả câu tự luận trong cùng ca thi.
  5. Cho phép tùy chọn sắp xếp danh sách thí sinh theo họ tên hoặc theo mã.
  6. Bổ sung link sang chức năng xem Lịch sử thi từ chức năng Quản lý tài khoản.
  7. Chuyển các nút <Sao lưu bộ đề> và <Xuất đáp án> từ thanh công cụ xuống trang xem bộ đề trong phân hệ Quản lý ngân hàng câu hỏi.
  8. Nâng cấp trang danh sách ca thi.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app12.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới với tên (Name) là orderStdByID và giá trị (Value) là 0 hoặc 1. Nếu orderStdByID = 1, danh sách thí sinh sẽ được sắp xếp theo mã. Ngược lại, danh sách thí sinh sẽ được sắp xếp theo họ và tên. - Mở CSDL iTest, chạy các lệnh sau để cập nhật CSDL: ALTER TABLE [dbo].[PBT_Tester] DROP CONSTRAINT [DF_PBT_Tester_orgMark]; ALTER TABLE PBT_Tester ALTER COLUMN orgMark float; ALTER TABLE [dbo].[PBT_Tester] ADD CONSTRAINT [DF_PBT_Tester_orgMark] DEFAULT ((-1.0)) FOR [orgMark]; ALTER TABLE PBT_Tester ALTER COLUMN maxMark float; ALTER TABLE [dbo].[PBT_TesterTrial] DROP CONSTRAINT [DF__PBT_Teste__orgMa__5B4E756C]; ALTER TABLE PBT_TesterTrial ALTER COLUMN orgMark float; ALTER TABLE [dbo].[PBT_TesterTrial] ADD CONSTRAINT [DF__PBT_Teste__orgMa__5B4E756C] DEFAULT ((-1.0)) FOR [orgMark]; ALTER TABLE PBT_TesterTrial ALTER COLUMN maxMark float; Downloads: app12.zip