Cập nhật phần mềm iTest lần thứ 10 (01/12/2017)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp và bổ sung các chức năng xuất dữ liệu ra Excel (danh sách thí sinh, bảng điểm, đáp án của đề thi)
  2. Nâng cấp chức năng nhập tài khoản thí sinh từ Excel (không yêu cầu cài đặt AccessDatabaseEngine trên máy chủ nữa).
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app20171201.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app20171201.zip