Để xuất trả lời của thí sinh, trong ca thi hãy chọn tab <Kết quả thi>. Bảng điểm sẽ được hiển thị.

Tiếp theo, hãy bấm nút <Xuất trả lời>, trả lời của thí sinh được lưu ra tệp Excel như ví dụ sau.