Để xem và in bảng điểm, trong ca thi hãy chọn tab <Kết quả thi>. Bảng điểm sẽ được hiển thị.

Nếu muốn xuất bảng điểm ra tệp Excel, thầy/cô hãy bấm nút <Xuất bảng điểm> trên thanh ngang. Bảng điểm được xuất ra có định dạng như ví dụ sau.