Trong tab <Kết quả thi>, chọn <Thống kê trả lời>, thống kê trả lời của thí sinh được hiển thị như ví dụ sau.