Khi đã nộp bài hoặc hết thời gian làm bài và bài làm được thu tự động, thí sinh sẽ được thông báo điểm đánh giá bài thi như ví dụ sau.

Thí sinh có thể xem lại bài làm của mình bằng cách bấm vào nút <Xem lại bài thi>. Giao diện xem lại bài thi như ví dụ sau.