Xem danh sách các bài thi

Khi đã đăng nhập thành công, thí sinh sẽ vào trang cổng thông tin thí sinh trên đó hiển thị danh sách các bài thi chờ thí sinh làm.