Để xem phần trả lời của thí sinh, chọn liên kết >> theo sau tên thí sinh, nội dung trả lời của thí sinh và cách tính điểm cho thí sinh được hiển thị ra như ví dụ sau.