Thay đổi ảnh nền trên các giao diện

- Thu thập 10 ảnh nền và đặt tên tệp cho các ảnh lần lượt là s0.jpg, s1.jpg, s2.jpg, ..., s9.jpg. Ví dụ một ảnh nền có sẵn như sau

- Thu thập 10 ảnh nền khác (hoặc lấy cùng 10 ảnh nền cũ) và đặt tên tệp cho các ảnh lần lượt là m0.jpg, m1.jpg, m2.jpg, ..., m9.jpg. Ví dụ một ảnh nền hiện tại như sau

- Copy các ảnh nền (s, m) vào thư mục /images/bg/ của ứng dụng iTest trên server.