Để bắt đầu, chúng ta chọn môn thi trong danh sách. Các ca thi đã tạo thuộc môn được chọn hiện ra như hình sau.

Để thêm ca thi mới, kích chuột vào nút <Thêm ca thi>, nhập tên ca thi rồi bấm nút . Nếu muốn đổi tên một ca thi, chọn liên kết <Đổi tên> theo sau tên ca thi. Giao diện đổi tên ca thi tương tự giao diện thêm mới ca thi. Để xóa một ca thi, chọn liên kết <Hủy bỏ> theo sau tên ca thi. Để thay đổi ngày thi và buổi thi của ca thi, kích vào liên kết <Thay đổi> rồi nhập ngày thi hay chọn buổi thi, sau đó bấm nút <Chấp nhận>. Nếu muốn cho một ca thi là thi thử, kích đánh dấu hộp kiểm thi thử tương ứng với ca thi. Mọi thí sinh đã đăng nhập đều có thể tham gia các ca thi thử.