Giao diện trang đăng nhập cho phép tùy biến các thành phần sau đây:

  1. Tên và logo của đơn vị sử dụng
  2. Tiêu đề của hệ thống, mặc định là "GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO TỔ CHỨC THI"
  3. Giới thiệu hay mô tả về hệ thống

Để thay đổi tên đơn vị sử dụng, hãy đăng nhập hệ thống với tài khoản "admin", vào phân hệ "Quản trị danh mục và hệ thống", chức năng "Thông tin chung" rồi nhập tên đơn vị sử dụng.

Để thay đổi logo của đơn vị sử dụng, hãy đặt tên tệp logo là "s1_logo.png" rồi copy tệp này vào thư mục /logos/ của ứng dụng iTest trên server.

Để thay đổi tiêu đề, giới thiệu hay mô tả về hệ thống, hãy thay đổi giá trị của các tham số trong tệp "vi.js" tại thư mục /lang/ của ứng dụng iTest trên server. Giá trị của tham số có thể là TEXT hoặc HTML.