1. Môi trường

- Web server: Windows, tốt nhất là Windows Server. IIS được bật, .Net Framework 4.5 và ASP.NET được cài đặt. - Database server: MS SQL.

2. Các bước cài đặt

• Bước 1. Cấu hình và chạy ASP.NET State Service - Mở cửa sổ Services của Windows bằng cách bấm Start, gõ từ "service" để tìm và bấm chọn chương trình Services được tìm thấy, hoặc bằng cách chạy cmd rồi nhập lệnh "services.msc". - Chuyển chuột đến dòng có nội dung "ASP.NET State Service" như trong hình sau: Kiểm tra "Status" của ASP.NET State Service là "Running", "Startup Type" là "Automatic" và "Log On As" là "Network Service". Nếu một trong 3 giá trị cấu hình chưa đúng như mô tả ở trên thì bấm phải chuột vào dòng "ASP.NET State Service" rồi chọn "Properties" để thiết lập các giá trị cấu hình. • Bước 2. Tạo thư mục X://HudevelopiTest/app trên web server, trong đó X là tên ổ đĩa (C, D, E, ..). Copy toàn bộ bộ cài đặt vào một thư mục X://HudevelopiTest/app vừa tạo. • Bước 3. Tạo một ứng dụng web trong IIS có tên itest trỏ đến thư mục X://HudevelopiTest/app được tạo trong Bước 2. • Bước 4. Trong IIS, cấu hình Application Pool cho ứng dụng iTest với các thông số sau: .Net Framework Version: v4.0 Managed Pipeline Mode: Integrated Identity: NetworkService Idle Time-out (minutes): 120 Load User Profile: False • Bước 5. Trong IIS, tại mục ASP.NET chọn "Session State". Trên cửa sổ Sesion State, đặt Sesion State Mode là "State Server" đồng thời đặt Time-out cho Cookie Settings là 120 • Bước 6. Trong IIS, cấu hình Default Document của ứng dụng itest với hai tệp là: Default.aspx Default.htm • Bước 7. Trong IIS, cấu hình MIME Types của ứng dụng itest để hỗ trợ các kiểu đa phương tiện sau: .mp3 audio/mpeg .mp4 video/mp4 .webm video/webm • Bước 8. Trong IIS, chọn mục Authentication rồi đặt ASP.NET Impersonation là Disabled. • Bước 9. Trong IIS, chọn "Request Filtering", thiết lập "Hidden Segments" và "Request Limits" như hình sau: • Bước 10. Trong IIS, chọn "Output Caching", tích đánh dấu "Enable cache" và "Enable kernel cache". • Bước 11. Tạo CSDL Trong bộ cài đặt, ngoài mã nguồn của ứng dụng còn có kịch bản CSDL trong tệp có tên là db.sql. Sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) kết nối đến SQL Server, và tạo CSDL có tên là iTest. Tiếp theo, chọn CSDL iTest, mở cửa sổ <New queries>. Mở tệp db.sql bằng Notepad, copy toàn bộ nội dung trong tệp db.sql và dán vào cửa sổ <New queries> của SSMS rồi bấm nút <Execute> để tạo các bảng CSDL. • Bước 12. Cấu hình chuỗi kết nối CSDL Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng itest, chọn Application Settings. Tìm phần tử có tên là connectionString, kích đúp chuột để mở nó. Giá trị của phần tử này có dạng "server=(local); database=iTest; uid=itest; pwd=123456;" Hãy đặt server bằng địa chỉ IP hoặc tên của máy chủ CSDL SQL Server, database bằng tên CSDL đã được tạo ở Bước 5, uid và pwd lần lượt là tên và mật khẩu người dùng CSDL. • Bước 13. Đặt tên và logo đơn vị sử dụng Mở CSDL iTest, mở bảng Lecturer, tìm bản ghi có lecturer_username là “admin”, đặt office_logo là tên tệp ảnh logo của đơn vị sử dụng. Đặt tệp ảnh logo của đơn vị sử dụng vào thư mục X://HudevelopiTest/app/logos trong thư mục ứng dụng. Đăng nhập phần mềm với tên đăng nhập “admin” và mật khẩu “1111”, vào chức năng <Quản trị> rồi <Hệ thống>, <Thông tin chung>, nhập tên đơn vị sử dụng cùng tên đơn vị cấp trên. • Bước 14. Cấp quyền upload tệp Trên web server, cấp cho người dùng IIS_IUSRS tất cả quyền đối với các thư mục sau: X://HudevelopiTest/app/video X://HudevelopiTest/app/Picture X://HudevelopiTest/app/Sites3/importdata/uploaded • Bước 15. Một vài cấu hình khác Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng itest, chọn Application Settings. Ngoài phần tử connectionString như đã được mô tả tại Bước 12, có thể cấu hình các phần tử khác với ý nghĩa của các giá trị như sau: - showMarkToTester (0 – Không hiển thị điểm cho thí sinh và cán bộ coi thi, quản trị viên thứ cấp, đồng thời không cho thí sinh xem lại các bài thi đã làm; 1 - Ngược lại). - allowReviewCompletedTest (0 - Không cho thí sinh xem lại bài thi sau khi thí sinh hoàn thành bài thi; 1 - Ngược lại). - showSolutionToTester (1 - Cho phép thí sinh xem lời giải của bài thi chính thức; 0 - Ngược lại. Lưu ý, showSolutionToTester chỉ có tác dụng nếu showMarkToTester được đặt là 1 và allowReviewCompletedTest cũng được đặt là 1). - orderStdByID (1 - Danh sách thí sinh được sắp xếp theo mã, số báo danh. 0 - Danh sách thí sinh được sắp xếp theo họ và tên). - useMathJax (1 - Hiển thị công thức toán học theo LATEX; 0- Không hiển thị công thức toán học). - allowPwdRecov (1- Bật chức năng Khôi phục mật khẩu; 0 - Ngược lại) - adminEmail (Email của quản trị hệ thống với định dạng "TàikhoảnGmail/MậtkhẩuGmail/iTest Team" (không có các dấu nháy kép hai đầu) nếu bật chức năng Khôi phục mật khẩu; Có thể để trống nếu không bật chức năng Khôi phục mật khẩu). - allowStdReg (1 - Bật chức năng Đăng ký tài khoản cho thí sinh tiềm năng; 0 - Ngược lại). - mediaServers (Danh sách địa chỉ các media servers phân cách nhau bởi dấu phẩy nếu tách media ra server khác). - displayStdGender (0 - Không hiển thị thông tin giới tính của thí sinh trên danh sách thi và bảng điểm; 1 - Ngược lại). - separateTQAssignment (0 - Không tách vai trò gán đề thi với vai trò quản trị viên thứ cấp (thiết lập ca thi); 1 - Ngược lại). - useTestFee (1 - Bật tính năng tính phí đối với bài thi thử; 0 - Ngược lại) - stdWalletInitialBalance (Số tiền ban đầu tặng cho thí sinh khi thí sinh đăng ký tài khoản trên hệ thống) - lang (Cấu hình ngôn ngữ sử dụng trên giao diện, ví dụ vi:Tiếng Việt, en:English) - showUrlOnTestCard (1 - Hiển thị URL trên phiếu tài khoản của thí sinh; 0 - Ngược lại) - isThinTestSite (1 - Vô hiệu hóa các tính năng không thuộc TESTSITE) - allowAdditionalTestTime (1 - Bật chức năng cho phép bù giờ cho bài thi; 0 - Ngược lại) - useReactiveTest (1 - Tạo đề trong lúc thi; 0 - Tạo đề trước lúc thi) - autoEvalThesisAnswer (0; 1) - paymentMethod (Hình thức nạp tiền vào tài khoản cho thí sinh: Online; Offline; Both) - enableAPI (1 - Cho phép sử dụng API để liên thông với các hệ thống khác; 0 - Ngược lại) - apiUser (Người dùng đóng vai trò sử dụng API nếu enableAPI=1) - apiSecretKey (Khóa bí mật để sử dụng API nếu enableAPI=1) • Bước 16. Tách media ra ứng dụng khác (trên cùng server với ứng dụng itest) - Tạo thư mục X:\\HudevelopiTest\media trên server - Mở cmd với quyền Administrator - Trong cmd, chạy các lệnh sau để tạo symlinks X: cd HudevelopiTest\media mklink /D video X:\\HudevelopiTest\app\video mklink /D Picture X:\\HudevelopiTest\app\Picture mklink /D images X:\\HudevelopiTest\app\images - Tạo một ứng dụng web khác trong IIS có tên là itestmedia trỏ đến thư mục X:\\HudevelopiTest\media. Binding cổng chạy ứng dụng itestmedia là 81. - Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng itest, chọn Application Settings. Tìm phần tử có tên là mediaServers, thêm nội dung http://localhost:81 vào giá trị của mediaServers (Danh sách địa chỉ các media server phân cách nhau bởi dấu phẩy nếu có nhiều media server). - Cho phép TCP port 81 qua Firewall:


• Bước 17 (optional). Tách media ra server khác - Trên server mới, tạo các thư mục X://HudevelopiTest/media/Picture, X://HudevelopiTest/media/video và X://HudevelopiTest/media/images - Sử dụng chương trình đồng bộ file bất kỳ để đồng bộ file từ X://HudevelopiTest/app/{Picture, video, images} trên máy chủ itest sang X://HudevelopiTest/media/{Picture, video, images} trên máy mới. - Trên máy chủ mới, tạo một ứng dụng web trong IIS có tên là itestmedia trỏ đến thư mục X://HudevelopiTest/media. - Trên máy chủ itest, trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng itest, chọn Application Settings. Tìm phần tử có tên là mediaServers, thêm địa chỉ của ứng dụng itestmedia vào giá trị của mediaServers (Danh sách địa chỉ các media server phân cách nhau bởi dấu phẩy nếu có nhiều media server).

3. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

• Sao lưu CSDL: o Sử dụng chức năng "Sao lưu CSDL" trong phần mềm iTest. o hoặc sử dụng chức năng sao lưu của SSMS như sau: - Mở SQL Server Management Studio (SSMS). - Bấm phải chuột vào CSDL iTest cần backup rồi chọn Tasks. - Trên hộp thoại Back Up Database, xác nhận CSDL cần backup là iTest, chọn Recovery model là SIMPLE, Backup type là Full, Backup component là Database. Tiếp theo, ở mục Destination, chỉ định Back up to là Disk. Sử dụng tên tệp lưu backup (.bak) được gợi ý hoặc sử dụng các nút Add và Remove để chỉ định các tệp lưu backup. - Bấm nút OK. - Copy các tệp .bak lưu backup vừa được tạo sang nơi cất giữ an toàn (tốt nhất là ra thiết bị lưu trữ bên ngoài server) . • Khôi phục CSDL o Sử dụng chức năng "Khôi phục CSDL" trong phần mềm iTest. o hoặc sử dụng chức năng khôi phục của SSMS như sau: - Mở SQL Server Management Studio. - Bấm phải chuột vào mục Databases rồi chọn Restore Database.... - Trên hộp thoại Restore Database, lựa chọn Device rồi bấm nút ba chấm (...) bên phải. - Trên hộp thoại Select backup devices, chọn Backup media type là File. Tiếp đó sử dụng nút Add để chỉ định tệp .bak đã lưu backup. - Quay về hộp thoại Restore Database, ở mục Destination, nhập Database là iTest. - Bấm nút OK. • Sao lưu tệp đính kèm o Sử dụng chức năng "Sao lưu tệp đính kèm" trong phần mềm iTest. • Khôi phục tệp đính kèm o Sử dụng chức năng "Nạp/khôi phục tệp đính kèm" trong phần mềm iTest. ----------------- Hết -----------------

Phụ lục 1. Cấu hình cho phép kết nối đến Remote SQL Server

Ghi chú: Nếu SQL Server chạy trên cùng máy chủ IIS cài iTest thì không cần thực hiện Phụ lục này

Để cho phép kết nối từ xa đến SQL Server, kích phải chuột trên SQL Server và chọn Properties. Trên trang Server Properties, ở tab Connections, kích đánh dấu "Allow remote connections to this server" như hình minh họa sau:

Tiếp theo, chọn Start->Programs->Microsoft SQL Server xxx ->Configuration Tools và chọn SQL Server Configuration Manager:

Dưới mục SQL Server Network Configuration chọn Protocols for xxx:

Đặt TCP/IP protocol là enabled, bấm phải chuột mục TCP/IP mở hộp thoại TCP/IP Properties, chọn tab IP Addresses, kéo xuống mục IPAll. Đặt giá trị cho TCP Dynamic Ports là trống và giá trị cho TCP Port là 1433.

Dưới cây SQL Server Configuration Manager bên trái, kích chọn SQL Server Services, sau đó kích phải chuột vào SQL ServerXXX, bấm Restart để khởi động lại SQL Server:

Cho phép TCP port 1433 qua Firewall tương tự cho phép TCP port 81 qua Firewall ở Bước 16 của Hướng dẫn cài đặt này