Thầy/cô có thể chọn <Sao lưu bài thi> để xuất các bài thi ra lưu trữ tệp ngoài.