Bước

Nội dung

Người thực hiện

Kết quả mong muốn

I

Trước mọi ca thi (thực hiện một lần duy nhất)

1

Cập nhật tài khoản thí sinh

PĐT hoặc TTKT

Tài khoản và nhóm tài khoản thí sinh được nhập vào phần mềm

2

Cập nhật danh mục hình thức xử lý thi

PĐT hoặc TTKT

Các hình thức xử lý thi (cảnh cáo, đình chỉ, dừng thi, …) được cập nhật vào phần mềm.

3

Cập nhật mẫu (template) đầu và cuối các danh sách, bảng điểm (nếu cần)

PĐT hoặc TTKT

Nếu không thực hiện bước này, mẫu mặc định được sử dụng

II

Trước mỗi ca thi

4

Tạo ca thi

PĐT hoặc TTKT

Ca thi được tạo

5

Cấu hình danh sách thí sinh thuộc ca thi

PĐT hoặc TTKT

Danh sách thí sinh tham gia ca thi được cấu hình

6

Chia phòng thi

PĐT hoặc TTKT

Các phòng thi được tạo

7

In bảng theo dõi thí sinh dự thi

PĐT hoặc TTKT

Bản in Bảng theo dõi thí sinh cho từng phòng thi

8

Đổi mật khẩu của thí sinh (quan trọng) và in thẻ dự thi. Phân tách (cắt theo đường kẻ) các thẻ dự thi.

PĐT hoặc TTKT

Mật khẩu của từng thí sinh thuộc ca thi được đổi.

Các thẻ dự thi được in và tách, xếp thành các bó theo từng phòng thi.

9

Tạo mã giám sát phòng thi, in và phân tách các mã giám sát phòng thi

PĐT hoặc TTKT

Mã giám sát được tạo cho từng phòng thi.

Mã giám sát phòng thi được in và tách theo từng phòng thi, sau đó được ghép với bó thẻ dự thi của cùng phòng thi.

10

Ấn định bộ đề sử dụng cho ca thi

PĐT hoặc TTKT

Bộ đề do giáo viên chỉ định cho ca thi được chọn.

Đề thi chính thức được gán ngẫu nhiên cho thí sinh

11

Phân công coi thi. Phát (i) bảng theo dõi thí sinh dự thi, (ii) các thẻ dự thi, (iii) mã giám sát phòng thi cho CBCT

PĐT hoặc TTKT phát

CBCT nhận

CBCT nhận được ba tài liệu (i), (ii), (iii) thuộc phòng thi được phân công.

12

Kích hoạt ca thi

PĐT hoặc TTKT

Ca thi được kích hoạt

III

Trong mỗi ca thi

13

Gọi thí sinh vào phòng thi. Kiểm tra giấy tờ xác thực danh tính thí sinh (thẻ sinh viên, CMT/CCCD, ảnh, ..)

CBCT

Thí sinh được xác thực danh tính, ngồi đúng máy tính được phân công.

14

Phát thẻ dự thi (trên đó có ghi tên đăng nhập và mật khẩu của thí sinh) cho thí sinh.

CBCT

Thí sinh nhận được đúng thẻ dự thi dành cho mình.

15.1

Làm bài thi

Thí sinh

Thí sinh chọn, nhập được phương án lựa chọn, có thể chuyển phần thi, nộp bài trước khi hết giờ hoặc để tự được thu bài khi hết thời gian làm bài. Thí sinh được biết về tình trạng kết nối mạng trong khi đang làm bài.

15.2

Giám sát phòng thi, thực hiện các nghiệp vụ coi thi tại phòng thi

CBCT

CBCT biết được trạng thái làm bài và tình trạng kết nối mạng của các thí sinh thuộc phòng thi.

Khi cần, CBCT có thể xử lý kỷ luật thí sinh và/hoặc dừng thi đối với thí sinh thuộc phòng thi.

15.3

Theo dõi ca thi (nếu cần)

PĐT hoặc TTKT

P ĐT hoặc TTKT biết được trạng thái làm bài và tình trạng kết nối mạng của tất cả thí sinh thuộc ca thi.

IV

Sau mỗi ca thi

16

Tạo, in bảng điểm.

Cho thí sinh ký vào bảng điểm.

CBCT

 

(Nếu tại phòng thi không có máy in, PĐT hoặc TTKT có thể in hộ.)

Bảng điểm được in và có đầy đủ chữ ký

17

(Nếu có yêu cầu)

In bài làm và phiếu chấm điểm bài làm của từng thí sinh. Cho thí sinh ký vào các bản in.

CBCT

Bài làm và phiếu chấm điểm của từng thí sinh được in và có đầy đủ các chữ ký.

18

(Nếu có yêu cầu)

In bảng kết quả giám sát phòng thi

CBCT

Bảng kết quả giám sát phòng thi được in và có đầy đủ các chữ ký.

19

Nộp bảng điểm, các bài làm và phiếu chấm điểm (nếu có yêu cầu), bảng kết quả giám sát phòng thi (nếu có yêu cầu)

CBCT nộp

PĐT hoặc TTKT nhận

Các bản in được bàn giao.

20

Xuất bảng điểm ra Excel và các định dạng khác (nếu cần)

PĐT hoặc TTKT

Kết quả thi được xuất ra tệp với định dạng mong muốn.

21

Xem thống kê điểm (nếu muốn)

PĐT hoặc TTKT

Biểu đồ thống kê được tạo và hiển thị.

22

Xem thống kê trả lời để đánh giá sự phù hợp của đề thi (nếu muốn)

PĐT hoặc TTKT

Thống kê trả lời được thực hiện và hiển thị.