Quy trình quản lý ngân hàng đề thi

Bước

Nội dung

Người thực hiện

Tài liệu hướng dẫn chi tiết

Kết quả mong muốn

1

Tạo môn học.

Tạo tài khoản giáo viên.

Cấp quyền sử dụng trên môn học cho giáo viên.

Quản trị hệ thống

Phòng Đào tạo (PĐT) hoặc Trung tâm Khảo thí (TTKT)

8 - Huong dan quan tri danh muc.pdf

Danh mục môn học, giáo viên được tạo.

Quyền sử dụng môn học được thiết lập đúng.

2

Biên soạn ngân hàng câu hỏi

Giáo viên

2 - Cac dang cau hoi.pdf

3 - Huong dan bien soan cau hoi.pdf

4 - Huong dan bien soan ngan hang cau hoi.pdf

Ngân hàng câu hỏi và các ma trận đề được để trong một tệp Word có mẫu như tài liệu

4 - Huong dan bien soan ngan hang cau hoi.pdf

3

Nhập, quản lý ngân hàng câu hỏi

Giáo viên

 

(Có thể giáo viên chỉ thực hiện hết Bước 2, nộp ngân hàng câu hỏi và ma trận đề dạng Word cho PĐT hoặc TTKT. Sau đó, PĐT hoặc TTKT thực hiện Bước 3 này.)

5 - Huong dan quan ly ngan hang de.pdf

Ngân hàng câu hỏi và các ma trận đề được nhập vào phần mềm.

4

Tạo đề

Giáo viên

 

(Có thể giáo viên chỉ thực hiện hết Bước 2. PĐT hoặc TTKT thực hiện Bước 4 này căn cứ vào các ma trận đề giáo viên đã nộp ở Bước 2.)

5 - Huong dan quan ly ngan hang de.pdf

Bộ đề được tạo theo đúng ma trận đề được giáo viên chỉ định

5

In đề

Giáo viên

PĐT hoặc TTKT

5 - Huong dan quan ly ngan hang de.pdf

Nếu muốn sử dụng đề cho thi trên giấy.