Ngay sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ hiển thị giao diện quản lý phần thi. Người sử dụng có thể thêm, sửa, xóa hay thay đổi thứ tự hiển thị phần thi và nhóm phần thi.