Danh sách ma trận đề thi đã tạo được hiển thị như sau.

Để tạo ma trận đề thi mới, hãy bấm nút <Tạo ma trận đề mới>.

Tiếp đó, nhập tên ma trận đề, chỉ định số câu và thời gian thi của từng phần thi, số câu được lấy trong từng kho.

Có thể xem lại nội dung ma trận đề như ví dụ sau.