Quản lý kho

Chức năng này cho phép người sử dụng thêm, sửa, xóa kho.