Chức năng này cho phép người sử dụng thêm, sửa, xóa khối kiến thức. Chúng ta có thể dễ dàng tạo mới một khối kiến thức bằng cách nhập tên khối kiến thức trong hộp văn bản ở đầu danh sách các khối kiến thức rồi bấm nút <Thêm>.