Danh sách bộ đề thi đã tạo được hiển thị như sau.

Để tạo đề thi mới, hãy bấm nút <Tạo bộ đề mới>. Tiếp đó, chỉ định bộ đề được tạo theo ma trận đề nào.

Sau khi chọn bộ đề, nội dung bộ đề được hiển thị như ví dụ trên. Có thể tạo nhiều đề mới, xóa đề thi đã có.

Xem, in đề thi.

Xem, in đáp án.

Để in đề thi hoặc đáp án, bấm nút <In> khi đang xem đề thi/đáp . Trong cấu hình in của trình duyệt, chọn khổ giấy A4, kiểu đứng (Portrait), bỏ đánh dấu "Headers and footers" rồi bấm nút "Print".

(Bỏ đánh dấu "Headers and footers" trong cấu hình in của trình duyệt Chrome)

(Bỏ đánh dấu "Header and footer" trong cấu hình in của trình duyệt Firefox)