Phân công chấm tự luận là một chức năng thuộc phân hệ Quản lý thi. Cán bộ phòng đào tạo hoặc khảo thí thực hiện chức năng này. Phần mềm cho phép phân công chấm đến từng câu hỏi trong bài thi, nghĩa là có thể phân công nhiều giáo viên chấm một bài thi của một thí sinh, mỗi giáo viên chấm một số câu nhất định thuộc bài thi. Với mỗi bài luận (trả lời, bài làm cho một câu hỏi) của thí sinh, có thể phân tối đa 3 người chấm. Điểm kết luận sẽ là điểm trung bình của các điểm thành phần. Hết thời gian chấm thi, có thể khóa phân công chấm để giáo viên không được thay đổi điểm nữa.
Bước 1. Vào phân hệ <Quản lý thi>, chọn ca thi và chọn tab <Phân công chấm tự luận>
Bước 2. Chọn mã câu hỏi bằng cách kích chọn nút radio. Nội dung câu hỏi, đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm của câu hỏi đã được chọn được hiển thị cùng với danh sách các bài luận của thí sinh. Bài luận của thí sinh cho câu hỏi được đánh phách ngẫu nhiên và hiển thị theo số phách.
Bước 3. Chọn các bài luận của thí sinh bằng cách kích chọn các hộp kiểm.
Bước 4. Chọn giảng viên (người chấm)
Bước 5. Chọn chức năng cần thực hiện: Phân công chấm, bỏ phân công chấm hay khóa, mở khóa.

Có thể theo dõi tình trạng chấm bài tự luận bằng cách bấm vào nút <Thống kê phân công và theo dõi chấm>