Để thực hiện phân công cán bộ coi thi, hãy nhập tên CBCT 1 và CBCT 2 cho từng phòng vào các ô nhập tương ứng với phòng thi. Để CBCT có thể giám sát phòng thi của mình, hãy cấp mã số giám sát phòng thi cho từng phòng bằng cách bấm nút <Thay đổi> trong cột Mã giám sát phòng thi

Sau khi đã tạo mã giám sát phòng thi, hãy bấm nút <Xem bản in>, rồi in Phiếu thông tin dành cho cán bộ coi thi. Phiếu này được phát cho CBCT để CBCT thao tác tại phòng thi.