Phát hiện mất kết nối và xử lý sự cố

Trong quá trình thí sinh làm bài, phần mềm sẽ tự động kiểm tra trạng thái kết nối đến máy chủ. Nếu vì một lý do gì đó làm mất kết nối đến máy chủ, phần mềm sẽ thông báo cho thí sinh trên giao diện như ví dụ sau. Thí sinh nhận được thông báo này vẫn có thể làm bài bình thường. Thí sinh chỉ cần thông báo cho CBCT để CBCT thiết lập lại kết nối. Việc mất kết nối sẽ không ảnh hưởng đến bài làm nếu kết nối được thiết lập lại xong trước thời điểm hết giờ làm bài hoặc thí sinh nộp bài.

Trường hợp có sự cố khác như mất điện, tắt trình duyệt, thí sinh hãy thông báo cho CBCT và chờ CBCT cấp lại quyền vào thi. Khi thí sinh đăng nhập lại, bài làm của thí sinh được khôi phục lại chính xác như tại thời điểm xảy ra sự cố, và thí sinh tiếp tục làm bài một cách bình thường.