Giao diện đăng nhập như sau:

Mỗi thí sinh được phát một thẻ dự thi. Trên thẻ dự thi ghi tên đăng nhập và mật khẩu của thí sinh. Thí sinh nhập tên đăng nhập và mật khẩu, đồng thời nhập mã bảo vệ được hệ thống tự động tạo, rồi bấm nút <Đăng nhập>.

Mỗi cán bộ, giáo viên sẽ được cấp và thông báo tài khoản sử dụng hệ thống.