Trên giao diện danh sách ca thi được hiển thị, thầy/cô kích đánh dấu để kích hoạt ca thi. Ca thi đang được kích hoạt sẽ được tô nền vàng như ví dụ sau.