Bấm chọn phân hệ Quản lý thi, danh sách các môn thi được liệt kê như giao diện sau.