Để chia phòng thi, bấm nút <Chia phòng> ở bên phải thanh công cụ. Trên giao diện chia phòng, bấm nút <+> để thêm phòng thi, nhập địa điểm và số thí sinh cho từng phòng thi, sau đó bấm nút <Lưu> để hoàn tất việc chia phòng.

Khi đợt thi có nhiều ca thi khác nhau thì số phòng thi và số báo danh của thí sinh thuộc ca thi đang cập nhật có thể bắt đầu từ số lớn hơn 1.