Với mô đun Extensible Translation mới được bổ sung, iTest cho phép đơn vị sử dụng (trực tiếp là Administrators) có thể thêm mới, thay đổi, hủy bỏ các ngôn ngữ trên giao diện, đồng thời người dùng có thể tự do lựa chọn ngôn ngữ trên giao diện. Với bổ sung này, iTest đang hướng đến cả khách hàng và người dùng không nói tiếng Việt, các môi trường làm việc đa ngôn ngữ (người dùng đến từ nhiều quốc gia khác nhau).
Đồng thời, giao diện của iTest cũng đang được "phẳng hóa" nhằm thể hiện xu hướng mở rộng nêu trên.