Chấm tự luận là một phân hệ của phần mềm iTest. Giáo viên được phân công chấm thực hiện chức năng trong phân hệ này.
Bước 1. Vào phân hệ <Chấm tự luận> sau khi đăng nhập vào hệ thống
Bước 2. Chọn ca thi
Bước 3. Chọn câu hỏi. Danh sách các bài luận của thí sinh được hiển thị theo số phách. Bài luận chưa được chấm sẽ có số phách được in đậm. Bài luận đã được chấm sẽ có số phách được in thường.
Bước 4. Chọn số phách. Nội dung bài luận của thí sinh được hiển thị. Nếu bài luận là bài nói thì bấm vào nút Play để nghe.
Bước 5. Cho điểm đánh giá và bấm nút <Ghi nhận>.