Để chèn hình ảnh vào nội dung câu hỏi/nhóm câu hỏi, trong cửa sổ nhập câu hỏi/nhóm câu hỏi, hãy đặt chuột vào vị trí cần chèn hình ảnh rồi bấm vào nút <Insert Image> trên thanh công cụ của vùng soạn thảo.

Có thể chọn hình ảnh trong thư viện online (đã được upload trước đó).

Ngược lại, hãy bấm nút <Browse...> để chọn ảnh từ máy tính của bạn. Cửa sổ chọn hình ảnh từ máy tính được hiển thị như sau.

Có thể chọn nhiều hình ảnh cùng một lúc, rồi bấm nút <Open>.

Các ảnh đã được chọn sẽ dược chèn vào nội dung câu hỏi. Tiếp tục nhập nội dung văn bản để hoàn thiện câu hỏi rồi bấm nút <Chấp nhận>.

Câu hỏi đã được nhập có các hình ảnh vừa chèn.