Để thêm audio/video cho nhóm câu hỏi, tại giao diện xem nhóm câu hỏi, chọn <Thêm video> rồi chỉ định tệp cần thêm. Audio/video được hiển thị như sau. Có thể bấm vào nút có biểu tượng hình tam giác để phát (play) audio/video. Nếu muốn bỏ audio/video để thay bằng audio/video khác, hãy bấm vào liên kết <Bỏ video>.