Để vào chức năng này, trước hết chọn liên kết <Tài khoản thí sinh>, sau đó chọn nhóm tài khoản chúng ta muốn cập nhật danh sách tài khoản tại hộp thả xuống nằm tại góc trên-phải của cửa sổ. Danh sách tài khoản thuộc nhóm đã chọn được hiển thị như trong hình sau.

Để thêm mới một tài khoản, bấm nút <Thêm một tài khoản>. Để chỉnh sửa thông tin một tài khoản đã có, chúng ta kích chuột vào liên kết <Chỉnh sửa> tương ứng với tài khoản. Giao diện thêm mới/cập nhật tài khoản như sau:

Trên giao diện này, chúng ta nhập các thông tin về tài khoản rồi bấm nút <Chấp nhận> để hoàn tất công việc.

Để thêm mới nhiều tài khoản đồng thời, bấm nút <Thêm tài khoản từ Excel>. Giao diện thêm nhiều tài khoản được hiển thị như sau.

Hãy chọn tệp Excel chứa danh sách tài khoản rồi chọn nút <Chấp nhận>. Tệp Excel chứa danh sách tài khoản có định dạng như sau: