Nếu chúng ta đang sử dụng chương trình này, chúng ta là người quản trị toàn bộ hệ thống và tại đây, chúng ta phân quyền biên tập ngân hàng đề cho giáo viên. Trước hết, hãy kích chuột vào liên kết <Quyền sử dụng>. Tiếp theo, tại góc trên-phải của cửa sổ, chúng ta chọn môn học sẽ được phân quyền khai thác trong hộp thả xuống <Chọn môn>. Khi đã chọn một môn, danh sách các giáo viên đã có quyền sử dụng đối với ngân hàng đề môn này được hiển thị như hình sau.

Để phân quyền cho những người khác, hãy bấm nút <Thêm giảng viên có quyền sử dụng>, danh sách các giáo viên chưa có quyền khai thác môn học hiện tại được hiển thị như hình sau.

Trên cửa sổ này, chúng ta kích chuột vào các hộp kiểm để đánh dấu những giáo viên được quyền khai thác môn học rồi hoàn tất công việc bằng cách bấm nút <Chấp nhận>. Khi giao diện quyền sử dụng được hiển thị trở lại, hãy đánh dấu các quyền mà giáo viên được trên môn học.