Để cập nhật danh mục nhóm tài khoản thí sinh, hãy kích chuột vào liên kết , danh sách các nhóm được hiện ra như trong hình sau. Một lần nữa, chúng ta thấy giao diện quen thuộc và dễ dàng để thực hiện các bước tiếp theo.

Để thêm một nhóm mới, bấm nút . Nếu muốn chỉnh sửa một nhóm đã có, kích chuột vào liên kết . Giao diện thêm mới/cập nhật nhóm tài khoản thí sinh như sau:

Trên cửa sổ này, chúng ta nhập các thông tin về nhóm tài khoản rồi bấm nút để hoàn tất công việc.