Khi chọn một nhóm câu hỏi bằng cách kích chuột vào tên nhóm trên nửa cửa sổ bên phải, nội dung nhóm câu hỏi được hiển thị trên nửa cửa sổ bên phải theo thứ tự: nội dung tham chiếu, các câu hỏi thuộc nhóm.

Để thay đổi nội dung tham chiếu, bấm liên kết <Cập nhật nội dung> nằm ngay sau phần tham chiếu. Để thêm một nhóm mới, kích chuột vào nút <Thêm nhóm> trên thanh ngang.

Để cho phép hoán vị các câu hỏi trong nhóm khi xuất hiện trong đề thi, bấm liên kết <Đặt thuộc tính> rồi thay đổi giá trị trường Thứ tự các câu thuộc nhóm.