Khi kích chuột vào liên kết <Môn thi>, danh sách các môn học được hiển thị trên nửa bên phải như sau.

Để thêm môn mhọc mới, kích chuột vào nút <Thêm môn>. Để cập nhật một môn học đã có, kích chuột vào liên kết <Chỉnh sửa> ứng với môn học. Cửa sổ thêm mới/cập nhật môn học hiển thị như sau.

Trên cửa sổ này, chúng ta nhập tên môn học, miêu tả về môn học rồi bấm nút <Chấp nhận> để hoàn tất việc thêm mới/cập nhật môn học.