Kích chọn thực đơn danh mục <Xử lý coi thi>, danh sách các hình thức xử lý coi thi được hiển thị như hình sau.

Để xóa một hình thức coi thi, bấm vào <Xóa> tương ứng với hình thức coi thi cần được xóa. Để thêm mới hình thức côi thi, bấm vào nút <Thêm mới> ở phía trên bên trái giao diện. Để chỉnh sửa một hình thức coi thi, bấm vào <Chỉnh sửa> tương ứng với hình thức coi thi cần chỉnh sửa. Giao diện thêm mới/chỉnh sửa hình thức coi thi như sau.