Để bắt đầu cập nhật danh mục giảng viên, chúng ta kích chuột vào liên kết <Giảng viên> trên vùng thực đơn, danh sách giáo viên đã được nhập được hiển thị như hình sau. Ở đây, chúng ta thấy giao diện và cách trình bày giống như cập nhật môn học, bởi vậy chúng ta thấy thật dễ dàng để làm các bước tiếp theo.

Để thêm giáo viên mới, kích chuột vào nút <Thêm giảng viên>. Để cập nhật giáo viên nào, kích chuột vào liên kết <Chỉnh sửa> ứng với giáo viên đó. Cửa sổ thêm mới/cập nhật giáo viên hiển thị như hình sau.

Trên cửa sổ này, chúng ta nhập thông tin về giáo viên bao gồm họ tên thật, tên sử dụng, giới tính và trình độ hoc vấn của giảng viên, sau đó bấm nút <Chấp nhận> để hoàn tất công việc.