Để chọn bộ đề thi và sinh đề thi chính thức cho từng thí sinh, trước hết chúng ta chọn tab <Đề thi>. Tiếp theo, hãy chọn bộ đề thi trong danh sách và bấm nút <Chấp nhận bộ đề (mới) và tạo đề chính thức cho từng thí sinh> để hoàn tất. Nếu chỉ cần tạo đề chính thức cho các thí sinh bổ sung, hãy chọn <Giữ nguyên bộ đề và tạo đề chính thức cho thí sinh bổ sung>.